szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy Spółki

Władzami Spółki są następujące organy:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. Uchwały RN zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Rada liczy do sześciu członków w tym dwóch z grona załogi MWiK.


Skład Rady Nadzorczej:

Małgorzata Chołodowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Piątkowska - Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dagmara Wojciechowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Michalski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Gorczyński- Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

Edyta Iwańska - Prezes Zarządu /Dyrektor Naczelny

Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji RN lub Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest obowiązany do: zarządzania majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
Do wykonywania czynności ustawowo określonych Zarząd ustanowił Prokurenta /samoistnego/ w osobie Tadeusza Rugowskiego.Opublikował: Ilona Szwalgun-Wendt
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Ilona Szwalgun-Wendt
Dokument z dnia: 24.10.2016
Dokument oglądany razy: 1 231