szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Spółkę określają w szczególności następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 - w skrócie u.d.i.p.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926),
  • ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 z pozn.zmianami),

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Spółka, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. Spółka w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji przez Spółkę następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji Spółka powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Spółkę następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Spółka udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Spółkę następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).Opublikował: Tadeusz Rugowski
Publikacja dnia: 30.05.2022
Podpisał: Tadeusz Rugowski
Dokument z dnia: 21.09.2016
Dokument oglądany razy: 2 856