szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie. Numer referencyjny: MZWiK/1/2018

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 1A do SIWZ - Zbiorcze zestawienie cen
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - plik espd-request
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dokumenatcji projektowej
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumenatcja projektowa

Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Załączniki do odpowiedzi na pytania 3:
KARTA GWARANCYJNA
rys. 21 - komora pomiarowa przed reaktorami
rys. 25 - komora pomiarowa ob. 7.2
rys. 33 - WKFZ
rys. 36 - akcelator ob.12
rys. 41 - stacja dmuchaw
rys. 44 - Przepompownia spustów ob. 20

Odpowiedzi na pytania 4
Odpowiedzi na pytania 5

KARTA GWARANCYJNA-POPRAWIONA

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie IE_PR
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie IS_PR
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie RB_PR
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie RD_PR

decyzja nr OŚ-6341.2.50.2016
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie IS_PR-POPRAWIONY
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie RB_PR-POPRAWIONY
Warunki przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator

Zmiana do ogłoszenia

Pismo z dnia 29.05.2018 problemy techniczne

Zmiana do ogłoszenia 11.06.2018r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmiana

Ogłoszenie - zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

wynik postępowania

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie, reprezentowany przez Prezesa Zarządu, z siedzibą ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie”, nr MZWiK/1/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie. 

Opublikował: Ilona Szwalgun-Wendt
Publikacja dnia: 19.04.2018 14:24
Publikacja ostatniej zmiany: 04.07.2018 10:16
Dokument oglądany razy: 4870
Podlega Ustawie